Przebudowa pomieszczeń szatni dla pracowników – opiekunów Mieszkańców budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Przebudowa pomieszczeń szatni dla pracowników – opiekunów Mieszkańców budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 227434 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190556 – 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13, 00-224 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8315251, faks 22 8315251.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka m.st. Warszawy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń szatni dla pracowników – opiekunów Mieszkańców budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.26.25.00-6, 45.45.00.00-6, 45.23.24.60-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Budowlano-Usługowy ZBIG-BUD Sp. z o.o., ul. Belgradzka 14/60, 02-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177649,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 176705,96
• Oferta z najniższą ceną: 176705,96 / Oferta z najwyższą ceną: 176705,96
• Waluta: PLN.