PRZEDMIOT ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia rozpoczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź
z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji. Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej
i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej rejestrowana jest
w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, a pracownik WCPR zapoznaje się
z nią. Następnie stwierdza, czy przedstawiona dokumentacja pozwala rozstrzygnąć sprawę i ostatecznie wydaje decyzję w sprawie skierowania/umieszczenia/odmowy skierowania do domu pomocy społecznej.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.