USŁUGI

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 Usługi opiekuńcze są świadczone przez dwa zespoły: opiekuńczy oraz pielęgniarski, wchodzące w skład Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

 Najważniejszym zadaniem pracowników obu zespołów jest zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców i prowadzenie codziennej opieki pielęgnacyjnej oraz medycznej zapewniającej im komfort i bezpieczeństwo.

Lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje mieszkańców dwa razy w tygodniu. Mieszkaniec wymagający specjalistycznych konsultacji lekarskich jest przewożony do przychodni w asyście opiekuna, samochodem specjalnie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Usługi wspomagające są świadczone w ramach działalności dwóch zespołów wchodzących w skład Działu Opiekuńczego-Terapeutycznego: zespołu wspomagającego i zespołu pracowników socjalnych.

Wsparcie Pracowników Socjalnych

Pracownicy socjalni udzielają wsparcia w załatwianiu codziennych spraw osobistych Mieszkańców, współpracują z ich rodzinami w załatwianiu wszelkich spraw związanych z przyjęciem oraz pobytem w domu pomocy społecznej.

Każdy Mieszkaniec znajduje się pod opieką pracownika zwanego pracownikiem pierwszego kontaktu. i jest objęty działaniami realizowanymi w ramach Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca. Podczas codziennych rozmów z Mieszkańcami ustalane są priorytety w zakresie indywidualnych potrzeb bytowych i socjalnych, które realizowane są na bieżąco. Pracownicy socjalni udzielają pomocy w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozszerzaniu kontaktów z rodziną, prowadzą działania zmierzające do usamodzielnienia się Mieszkańca. Pracownicy socjalni współpracują z instytucjami, które mają wpływ na rozwiązywanie problemów Mieszkańców.

Wsparcie Zespołu Wspomagającego

W ciągu tygodnia realizowane są projekty indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, które pomagają usprawniać mieszkańców psychicznie i fizycznie oraz pozwalają na realizowanie zainteresowań intelektualnych i kulturalnych, a także na zaspakajanie potrzeby rozrywki i zabawy.

Mieszkańcy mogą odpoczywać w wydzielonej wokół Domu części terenu,
w otoczeniu zieleni. Znajduje się tam mały ogródek letni, gdzie można spędzić czas z książką, gazetą lub na rozmowie ze współmieszkańcami lub opiekunami.

W każdą niedzielę i dni świąteczne Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w sprawowanej na terenie Domu Mszy Świętej. Mogą także korzystać ze stałej opieki i wsparcia duchowego.