Dom Pomocy Społecznej Wójtowska

miejscem międzypokoleniowych spotkań

Projekty własne
realizowane przez DPS w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 w roku 2023

Promocja Zdrowia i Profilaktyka Zdrowia

Numer Nazwa Cele Współpraca Rodzaj (metody) Forma
A.1.1 Fit Senior Nabywanie wiedzy prozdrowotnej Propagowanie aktywności ruchowej i umysłowej Rozwijanie i podtrzymywanie koncentracji, oraz zdrowego współzawodnictwa DPS Bachus, Fundacja Metamorfozy, Centrum Alzhaimera. wykłady o zdrowiu fizycznym i psychicznym, olimpiady sportowe (zawody sportowe), spacery, ruch dla zdrowia, warsztaty, gry ruchowe/zajęcia ruchowe indywidualna grupowa

Rozwój Usług i Społecznych i Opiekuńczych Dostosowanych do Potrzeb Osób Starszych

Numer Nazwa Cele Współpraca Rodzaj (metody) Forma
A.2.1 Zosia Samosia Nabywanie i podtrzymywanie umiejętności samodzielnej samoobsługi Uświadamianie potrzeby utrzymywania czystości w pomieszczeniach Uświadamianie potrzeby dbania o środowisko naturalne Kształtowanie relacji społecznych i wartości pracy - samodzielne robienie zakupów, samoobsługa w urzędach, sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół budynku indywidualna grupowa
A.2.2 Porozmawiajmy o życiu 1.Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych 2.Kształtowanie form wsparcia społecznego i psychicznego przyjaciele Domu, wolontariusze rozmowa indywidualna grupowa

Aktywność Edukacyjna (Wykłady, Warsztaty, Szkolenia)

Numer Nazwa Cele Współpraca Rodzaj (metody) Forma
B.1.1 Digital Technology Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nabywanie kompetencji w zakresie obsługi komputera Sebastian Raczkowski, CPS Świętojerska. warsztaty komputerowe grupowe, warsztaty komputerowe indywidualne, indywidualna obsługa komputera indywidualna grupowa
B.1.2 Warszawa pod Lupą Integracja pokoleniowa Integracja ze społecznością lokalną Nabywanie wiedzy o zabytkach Warszawy Aktywizacja ruchowa Rozwijanie zainteresowań życiem kulturalnym Warszawy Fundacja Hej Koniku, Muzeum Warszawskiej Pragi, Dom Rodzinny Marysieńka, DPS Solec, Zespół Bell Canto, DPS Przedwiośnie, Muzeum Narodowe, CNKopernik w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Karykatury, Fundacja Złota Kaczka, CPS Święto wykłady, wystawy, spacery po warszawie z przewodnikiem, pikniki (biesiadowanie), koncerty o tematyce warszawskiej grupowa zbiorowa
B.1.3 Śpiewać każdy może Odreagowanie negatywnych emocji Nabywanie umiejętności wokalnych Nabywanie wiedzy z obszaru muzyki Bogdan Bąberski, DPS Solec, Krzysztof Pietrucha. warsztaty muzyczne, wykłady muzyczne grupowa
B.1.4 Malowanie światłem Nabywanie wiedzy z zakresu fotografii artystycznej Nabywanie umiejętności z zakresu obsługi aparatu fotograficznego Rozwijanie inwencji i wyobraźni twórczej z zakresu fotografii artystycznej Wojciech Wełnicki. warsztaty, wykłady, prezentacje sprzętu, pokaz zdjęć, tworzenie prezentacji fotograficznej, udział w konkursach fotograficznych grupowa
B.1.5 Ziemia Naszym Domem 1.Nabywanie wiedzy proekologicznej 2.Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 3.Uświadamianie potrzeby dbania o środowisko 4.Poszerzenie świadomości ekologicznej SOW - Dom przy Rynku, Wspólnota Dominikanie wykłady o tematyce związanej z ochroną środowiska, warsztaty, prezentacje indywidualna grupowa
B.1.6 Z Kaligrafią za Pan Brat 1.Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej 2.Podtrzymywanie sprawności w sferze poznawczej SOW - Dom Przy Rynku, Harcerki z Drużyny Orawa pisanie i przepisywanie tekstów zgodnie z zasadami kaligrafii, nauka pisania piórem, stalówką indywidualna grupowa
B.1.7 Życiem Pisane 1.Kształtowanie umiejętności opowiadania, utrwalania w pamięci pięknych wspomnień 2.Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia SOW - Dom Przy Rynku, Harcerki z Drużyny Orawa, Wspólnota Dominikanie, Ruch Komunia i Wyzwolenie opowiadanie, pisanie wspomnień z własnego życia indywidualna grupowa

Aktywność w Obszarze Kultury (Koncerty, Teatry, Wyjścia Zewnętrzne, itp.)

Numer Nazwa Cele Współpraca Rodzaj (metody) Forma
B.2.1 Muzyczne Ilustracje Dawniej i Dziś Odreagowanie negatywnych emocji Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i skupiania uwagi Uwrażliwianie kulturowe, Poszerzanie zainteresowań muzycznych Nabywanie umiejętności współpracy w grupie Jolanta Drozda, Zespół Bell Canto, Zespół Odeon, Wojciech Machnicki, Stanisław Kiliś, Zespół Sonorki, Sylwester Więckowski, Fundacja Par-ter, DPS Solec, Zespół Sonorki, Stanisław Błoński. koncerty, multimedialne prezentacje muzyczne, słuchanie interaktywne grupowa
B.2.2 Scena dla Seniora Integracja pokoleniowa Rozwijanie umiejętności aktorskich Doskonalenie umiejętności dynamizowania przestrzeni scenicznej Wzmocnienie poczucia własnej wartości Budowanie świadomości własnego ciała Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. przeglądy, występy na scenie grupowa, zbiorowa
B.2.3 Świąteczne Tradycje Kultywowanie tradycji świątecznych Zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat tradycji świątecznych z różnych regionów świata DPS Solec, Zespół Echo, Fundacja Par-ter, Zespół Sonorki, Zespół Bellcanto, Stanisław Błoński. roznoszenie kart świątecznych, koncert kolęd, warsztaty, wykłady, interpretacje poetyckie, jasełka, spektakle wielkanocne, koncerty wielkanocne, rozdawanie prezentów, obiady świąteczne indywidualna grupowa, zbiorowa
B.2.4 Muzyka w Obrazach Integracja pokoleniowa Integracja sąsiedzka Nabywanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych Uwrażliwianie na piękno sztuk plastycznych Doskonalenie umiejętności malarskich i manualnych CPS Świętojerska, Krzysztof Pietrucha, Bogdan Bąberski, Tyflogaleria PZN, Stanisław Błoński, Zespół Furibondo. wernisaże, warsztaty malarskie, koncerty związane z wernisażami grupowa, zbiorowa
B.2.5 Kino na Wójtowskiej 13 Integracja pokoleniowa Wzmacnianie poczucia własnej wartości Nabywanie umiejętności wypowiedzi wokół obejrzanych wątków Rozwijanie twórczości artystycznej inspirowane obejrzanym filmem Poprawianie nastroju psychicznego DPS Solec, Zespół Szkół Specjalnych nr 105 Warszawa. emisja filmu (oglądanie), pogadanka (dyskusja), warsztaty plastyczne inspirowane filmem, twórczość artystyczna inspirowana filmem grupowa
B.2.6 Konstelacje Teatralne Integracja pokoleniowa Odreagowanie negatywnych emocji Rozwijanie umiejętności aktorskich Doskonalenie umiejętności dynamizowania przestrzeni scenicznej Wzmocnienie poczucia własnej wartości Budowanie świadomości własnego ciała Zespół Echo, Zespół Zadra, DPS Solec, DPS Pod Brzozami. warsztaty, spektakle, drama, kabaret, poranek słowno-muzyczny grupowa
B.2.7 Biesiadowo Integracja pokoleniowa Integracja sąsiedzka Odreagowanie negatywnych emocji Budowanie pozytywnych relacji Kształtowanie umiejętności zachowania się w różnych grupach społecznych DPS Solec. pogawędki, słuchanie muzyki, wspólny śpiew, poczęstunek grupowa, zbiorowa
B.2.8 Event Show Kultywowanie polskiego obyczaju świętowania urodzin i imienin Integracja pokoleniowa Poprawianie nastroju psychicznego Rodziny Mieszkańców DPS Wójtowska. urodziny i imieniny mieszkańców, spektakl, poczęstunek, życzenia, zabawa taneczna, koncerty urodzinowe, poczęstunek zbiorowa
B.2.9 Polska Walcząca Kształtowanie postaw patriotycznych Poszerzanie i nabywanie wiedzy z zakresu uczczenia świąt narodowych Kultywowanie pamięci historycznej Wojciech Jastrzębiec, Zespół Bell Canto, Stanisław Błoński, Jolanta Drozda, Zespół ?Sonorki?, DPS ?Solec?. wykłady, odczyty, koncerty, recitale, poranki poetyckie, filmy patriotyczne, spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, inscenizacje grupowa

Aktywność Społeczna (Budżet Partycypacyjny, Praktyki Zawodowe, Wolontariat Młodzieżowy)

Numer Nazwa Cele Współpraca Rodzaj (metody) Forma
B.3.1 Akcja Senior Poprawianie nastroju psychicznego Wzmocnienie poczucia własnej wartości Integracja społeczna Kształtowanie i propagowanie postaw prospołecznych Roksana Koszel, Stowarzyszenie Bardziej Kochani, Technikum Odzieżowo-Fryzjerskie w Warszawie. akcje społeczne grupowa

Wymiana Doświadczeń i Wiedzy Międzypokoleniowej

Numer Nazwa Cele Współpraca Rodzaj (metody) Forma
C.1.1 Dziadek z Wnuczkiem Integracja międzypokoleniowa Wzajemne międzypokoleniowe nabywanie wiedzy i doświadczeń Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Rozbudzanie wspólnych zainteresowań i pasji między osobami młodymi i starszymi Przeciwdziałanie stereotypom postrzegania osób starszych i młodych Szkoła podst. nr 99 w Warszawie, SOW Dom przy Rynku, Technikum Architektoniczno - Budowlane, LO J. III Sobieskiego, Ognisko Domowe, Harcerze Orawa, Stowarzyszenie IFMSA, Wolontariat Komunia i Wyzwolenie. warsztaty, wykłady, praktyki zawodowe, gry towarzyskie grupowa, zbiorowa
C.1.2 Młodzi Projektanci na Start Integracja międzypokoleniowa Rozwijanie wrażliwości artystycznej Rozwijanie własnej kreatywności twórczej Technikum Architektoniczno ? Budowlane. warsztaty, dyskusje grupowa

Międzypokoleniowa Działalność w Obszarze Kultury

Numer Nazwa Cele Współpraca Rodzaj (metody) Forma
C.2.1 Z kulturą od Juniora do Seniora Integracja międzypokoleniowa Rozwijanie wspólnych międzypokoleniowych zainteresowań kulturalnych Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Kształtowanie postaw prospołecznych Caritas, Technikum Architektoniczno ? Budowlane, LO J. III Sobieskiego, SOW ?Dom Przy Rynku?, Fundacja Republika Warszawa, Szkoła Podstawowa nr 227, Pzedszkole nr 186, Specjalny Ośrodek nr 15 w Warszawie, LXII LO w Warszawie. koncerty, inscenizacje, taniec, opowiadania grupowa, zbiorowa
C.2.2 Dancingowy Senior Integracja międzypokoleniowa Aktywizacja ruchowa Odreagowanie negatywnych emocji Nabywanie nowych kompetencji społecznych SOW ?Dom przy Rynku?, Technikum Architektoniczno ? Budowlane. bale, zabawy taneczne, dyskoteki grupowa, zbiorowa