„Zapewnienie Bezpieczeństwa…”

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13, 00-224 Warszawa, będący jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, otrzymał grant finansowy realizujący wsparcie warszawskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Z otrzymanych środków finansowych zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek. Ponadto środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu.

Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wartość uzyskanego grantu wynosi: : 60.315,52 zł


Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13, 00-224 Warszawa, będący jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Przyznane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS, wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad mieszkańcami DPS w sferze ochrony zdrowia i życia oraz zabezpieczenie mieszkańców i personelu w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom i ograniczania skutków COVID-19.

Wysokość otrzymanego grantu wynosi 240 713,10 zł, w tym dotacja bieżąca:
1) ze środków UE: 202 873 zł
2) ze środków budżetu Państwa: 37 840,10 zł

Pobierz plik


Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13, 00-224 Warszawa, będący jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, otrzymał grant finansowy realizujący wsparcie warszawskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Z otrzymanych środków finansowych zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla
pielęgniarek. Ponadto środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia
epidemii COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu. Pozostała część grantu
przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do
dezynfekcji dla personelu.

Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wartość uzyskanego grantu wynosi: : 57 692,52 zł