„Zapewnienie Bezpieczeństwa…”

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13, 00-224 Warszawa, będący jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, otrzymał grant finansowy realizujący wsparcie warszawskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Z otrzymanych środków finansowych zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek. Ponadto środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu.

Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wartość uzyskanego grantu wynosi: : 60.315,52 zł