Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu dpswojtowska.pl

Dom Pomocy Społecznej Wójtowska zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dpswojtowska.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpswojtowska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych poniżej niezgodności technicznych:
1. Niektóre elementy nagłówkowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
2. Niektóre elementy (tagi) HTML oraz ich konkretne użycie nie są w pełni zgodne ze standardami specyfikacji HTML lub mogą wprowadzić użytkownika w błąd.
W miarę możliwości staramy się usuwać utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu dpswojtowska.pl.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację zaktualizowano dnia: 2022-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie wyników audytu zewnętrznego oraz samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Grażyną Czubek (e-mail: gczubek@um.warszawa.pl do wiadomości dpswojtowska@um.warszawa.p). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zgodnie z przepisami podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna serwisu dspwojtowska.pl

Na stronie zamieszczane są zdjęcia i tekstowe materiały informacyjne, nie zamieszczamy na niej żadnych materiałów filmowych.
Dostępność strony zwiększają następujące rozwiązania:

  • możliwość powiększenia liter;
  • podwyższony kontrast;
  • usługa tłumacza PJM on-line;
  • informacje o Domu w PJM (Polskim Języku Migowym), pliku odczytywalnym maszynowo oraz w ETR.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna DPS

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na Nowym Mieście przy ul. Wójtowskiej 13. Główne dojścia piesze prowadzą:
– od ul. Konwiktorskiej przez ul. Fondamińskiego (tu są schody),
– od ul. Franciszkańskiej przez ul. Fondamińskiego,
– od ul. Zakroczymskiej.

Do DPS można dojechać autobusami linii 116 (przystanek Franciszkańska 02), a także 178 i 503 do pętli przy ul. Konwiktorskiej, ponadto metrem (linia M1, stacja Metro Ratusz Arsenał, 1183 m) do Pl. Bankowego lub Dworca Gdańskiego (stacja metra Dworzec Gdański, ok. 819 m) i tramwajami linii 15, 35, 78 (przystanek Muranowska 08) – dojście od tramwaju ul. Konwiktorską ok. 750 metrów.

Wejście do budynku i strefa obsługi

Wejście główne do budynku jest usytuowane przy ul. Wójtowskiej. Do klatki schodowej prowadzą drzwi dwuskrzydłowe. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Aby dostać się do recepcji należy wejść po schodach.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wejście do budynku znajduje się wciągu ul. Wójtowskiej przez bramę wjazdową prowadzącą na podwórko. Należy do niej podjechać. Na prawym filarze przy bramie znajduje się przycisk domofonu, po naciśnięciu i zgłoszeniu chęci uzyskania pomocy przy wjeździe, osoba pełniąca dyżur w recepcji otwiera bramę i służy pomocą w obsłudze specjalnej platformy dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejścia do DPS oraz recepcja i hol główny są monitorowane przez system kamer. Recepcja umiejscowiona jest blisko wejścia głównego. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji.

Na terenie DPS nie ma oznaczeń brajlowskich, osoba odwiedzająca ma prawo wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Osoba słabosłysząca może skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej. DPS nie zapewnia na miejscu usług tłumacza języka migowego; można skorzystać z usług tłumacza migowego on-line.

W sytuacji gdy osoba z niepełnosprawnością nie może dotrzeć do określonej komórki DPS, istnieje możliwość obsługi w pomieszczeniu przy wejściu w sposób dogodny dla osoby z niepełnosprawnością.

Obszerny hol posiada miejsca spoczynkowe i pozwala na poruszanie się większej grupy osób, w tym na wózkach inwalidzkich.

Na piętra prowadzą dwie klatki schodowe. Wjazd na piętra umożliwia jedna winda, zapewniająca osobom z niepełnosprawnością dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Łazienki i pomieszczenia wspólne są oznaczone tabliczkami z piktogramami i napisami. Na każdym piętrze znajdują się tablice, na których umieszczane są informacje dla mieszkańców. Łazienki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pokoje i łazienki dla mieszkańców oraz świetlice na piętrach są wyposażone w system przyzywowy.


Tekst do odczytu maszynowego

Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13 00-224 Warszawa

tel. 22 831 52 51, adres strony internetowej www.dpswojtowska.pl

facebook: #Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska, twitter: @dpswojtowska

Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 110 osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki. W Domu świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Doświadczeni pracownicy identyfikują potrzeby mieszkańców i prowadzą codzienną opiekę pielęgnacyjną oraz medyczną zapewniającą im komfort i bezpieczeństwo. Pracownicy pomagają w załatwianiu codziennych spraw osobistych, w utrzymaniu i rozszerzaniu kontaktów z rodziną, współpracują z instytucjami mającymi wpływ na rozwiązanie problemów mieszkańca. W tygodniu realizowane są projekty indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, które pomagają usprawnić mieszkańców fizycznie i psychicznie oraz rozwijają ich zainteresowania intelektualne i kulturalne oraz zaspokajają potrzebę rozrywki i zabawy. Mieszkańcy mogą korzystać ze stałej opieki i wsparcia duchowego.

Dom mieści się na Nowym Mieście, w rejonie ulic Zakroczymskiej, Konwiktorskiej i Bonifraterskiej. Główne dojścia piesze prowadzą od ul. Konwiktorskiej i Franciszkańskiej przez ul. Fondamińskiego oraz od ul. Zakroczymskiej. Uwaga, jedna z dwu ścieżek przy dojściu od ul. Konwiktorskiej, łączących ul. Fondamińskiego z ul. Wójtowską, prowadzi schodami.

Do DPS można dojechać autobusami linii 116 (przystanek Franciszkańska 02), a także 178 i 503 do pętli przy ul. Konwiktorskiej, ponadto metrem (linia M1) do Pl. Bankowego lub Dworca Gdańskiego i tramwajami linii 15, 35, 78 (przystanek Muranowska 08) – dojście od tramwaju ul. Konwiktorska ok. 750 metrów.


Tekst ETR

Dom jest jednostką zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.
W Domu świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Doświadczeni pracownicy
realizują te zadania zapewniając wolność, intymność, godność oraz poczucie bezpieczeństwa
Mieszkańców i uwzględniając ich indywidualne potrzeby psychiczne i fizyczne.

Pobierz tekst ETR


Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących