Rodo

RODO w DPS Wójtowska 13

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w DPS

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor DPS w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13,
2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w DPS sprawuje inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dpswojtowska.pl
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w DPS.
W DPS przy ul. Wójtowskiej dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W szczególności dane przetwarza się:
– w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań instytucji samorządowej udzielającej pomocy społecznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO),
– w celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust 1 lit. a RODO),
– w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, czy też funkcjonującego stosunku służbowego jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (stosunku służbowego) zawartej z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art 6 ust 1 lit. b RODO),
Dane będą przetwarzane adekwatnie do celów przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez DPS. Następnie po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Składnicy Akt. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Składnicy Akt. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określają odpowiednie przepisy prawa. Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.
4. Przekazywanie i udostępnianie danych.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• żądania sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym),
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne. W wymienionych przypadkach nie jest bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonania przepisu prawa.
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.
W przypadku, kiedy dane przewarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla konkretnie prowadzonej sprawy.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dyrektora DPS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesień skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa w pkt.6 ppkt 1-6 powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@dpswojtowska.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Warszawie ul. Wójtowska 13, 00-224 Warszawa.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych ani profilowanie.

Administrator danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
na podstawie zawartej umowy
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w DPS w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 jest Dyrektor DPS.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania DPS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w za pomocą adresu iod@dpswojtowska.pl
Administrator danych osobowych –- przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie zawartej umowy.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, wskazanej w pkt 3.
W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia,
tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda,
nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego
Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
• administratorem monitoringu wizyjnego oraz danych zawartych w książce wejść/wyjść jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13,
• wyznaczony zostało Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@dpswojtowska.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania, obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa w DPS,
• dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie,
• posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.