grafika żółtej zapisanej kartki

ZASADY KIEROWANIA I ODPŁATNOŚCI

Zasady ogólne

Prawo zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej (DPS) przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, które ze względu na swą sytuację życiową, rodzinną, materialną czy mieszkaniową mają prawo do korzystania z takiej formy pomocy.

Postępowanie w tej sprawie rozpoczyna się od złożenia wniosku przez osobę potrzebującą pomocy lub jej opiekuna prawnego. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej jest kierowana do danego typu domu ze względu na swój stan zdrowia.
Może wskazać konkretną placówkę, do której chciałaby być skierowana.

Zasady szczegółowe

Wniosek o skierowanie do DPS składany jest do ośrodka pomocy społecznej właściwego
dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu.

Ośrodek kompletuje dokumentację w sprawie skierowania i umieszczenia w DPS. Decyzję
o umieszczeniu wydaje organ prowadzący DPS-y, którym na terenie m. st. Warszawy jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR), mieszczące się w Warszawie
przy ul. Lipińskiej 2 (http://www.wcpr.pl/kontakt/dzial-domow-pomocy-spolecznej/).

Dokumenty konieczne do wydania decyzji:

– pisemna zgoda osoby zainteresowanej;

– rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS-ie, który obejmuje analizę sytuacji zdrowotnej, rodzinnej oraz mieszkaniowej;

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie;

– opinia Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) o stopniu sprawności osoby ubiegającej się
o przyjęcie;

– aktualna decyzja instytucji emerytalno-rentowej lub OPS-u dot. wysokości otrzymywanego świadczenia (renty lub emerytury) lub zasiłku stałego wypłacanego przez OPS;

– rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS oraz umowa o możliwości partycypowaniu członka rodziny w opłatach za pobyt
w DPS;

– w przypadku osób nie mogących samodzielnie podejmować decyzji o zamieszkaniu w DPS należy załączyć prawomocne odpisy postanowień sądu w sprawie skierowania bez zgody lub zezwolenia dla opiekuna prawnego na prowadzenie tych czynności.

W sytuacji gdy osoba ubiegająca się nie wskazała we wniosku konkretnego DPS albo wskazała niewłaściwy dla jej stanu zdrowia, to WCPR po przeanalizowaniu dokumentacji przesyła osobie ubiegającej się oraz OPS-owi listę domów właściwych dla danej osoby
z prośbą o pisemne potwierdzenie wyboru placówki.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów WCPR (z upoważnienia Prezydenta Miasta
st. Warszawy) wydaje decyzje o skierowaniu lub odmowie skierowania osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS. Decyzję otrzymują: osoba ubiegająca się oraz placówka, o pobyt w której ubiega się dana osoba.

W przypadku decyzji odmownej ubiegający się może wnieść odwołanie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora WCPR.

Jeśli decyzja jest pozytywna, to osoba ubiegająca się o miejsce zyskuje status osoby ubiegającej się i jest wpisywana na listę osób oczekujących. Decyzja o skierowaniu do DPS przekazywana jest również osobom zobowiązanym do alimentacji.

Osoba oczekująca lub jej opiekun prawny są powiadamiane o terminie przyjęcia przez dyrektora DPS.

Odpłatność za pobyt

Pobyt w DPS jest odpłatny w wysokości 70% świadczenia osoby zainteresowanej. Koszty zostały określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734)

Opłaty za pobyt

Koszty pobytu zostały określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) oraz Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) .

Średni koszt minimalny jest określony w wydawanym każdego roku Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Warszawy. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w konkretnej placówce.

Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy dot. roku 2023

Zarzadzenie 628/2023 (mazowieckie.pl) 

Do wnoszenia opłat są zobowiązani:

 1. Mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy.
  Mieszkaniec ponosi koszty pobytu wynoszące nie więcej niż 70% dochodu własnego, zaś w przypadku małoletnich koszt ponosi jego opiekun prawny z dochodu dziecka, nie więcej jednak niż 70% tego dochodu.
 1. Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i zgodnie z zawartą
  z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej umową, jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł). W sytuacji kiedy obowiązek ten dotyczy osoby w rodzinie, opłatę wnosi taka osoba, której posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł). W sytuacji kiedy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wymienionego kryterium dochodowego, osoby te nie uczestniczą w ogóle w odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.
 1. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby w/w.

Szczegółowe informacje o możliwościach ubiegania się i kierowaniu do domów pomocy społecznej można znaleźć na poniższych stronach internetowych prowadzonych przez WCPR:

http://www.wcpr.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/kierowanie-do-dps/

http://www.wcpr.pl/wykaz-domow-pomocy-spolecznej/

http://www.wcpr.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/koszty-utrzymania-w-dps/

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,
  z późn. zm.)
 2. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734)
 3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878)
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025)
 5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682)